Voorwaarden

De vereniging Participate! stelt De Wegwijzer ter beschikking van de gebruikers.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types van gebruikers:

 • de auteur die een volledig document opstelt over zichzelf of over zijn kind dat autisme heeft.
 • de lezer die dankzij een door de auteur gegeven paswoord De Wegwijzer kan raadplegen.

Gebruikers hebben gratis toegang tot een aantal links en informatieve of educatieve teksten over autisme.

Ethiek

Ethiek is een geheel van fundamentele waarden die de basis leggen voor interacties en stellingnames tussen mensen met inachtneming van het wederzijds respect, van de menselijke waardigheid en van het gemeenschappelijk welzijn.

De vzw Participate! zet zich in voor de integratie van personen met autisme in overeenstemming met de geldende wetgeving ter zake, met de openbare orde en met de goede zeden. Participate-autisme.be tracht de verspreiding te voorkomen van opinies, documenten of enige ongeoorloofde inhoud die tegen de openbare orde en het respect van anderen indruisen of die de rechten van derden kunnen schaden.

Door gebruik te maken van deze website aanvaarden de gebruikers om de volgende bepalingen na te leven:

De gebruikers verbinden er zich toe om geen berichten of elektronische documenten te verspreiden:

 • die beledigende of lasterlijke uitlatingen bevatten of die de eer of reputatie van een individu, een staatsinstelling of een rechtspersoon kunnen schaden;
 • met een totalitaire, fascistische, revisionistische, seksistische, racistische of xenofobe inslag;
 • met een pornografische inslag;
 • die tot misdaden of strafbare feiten aanzetten;
 • die tot zelfmoord aanzetten;
 • die de ongeoorloofde toegang, de buitenwerkingstelling of de onbeschikbaarheid van informatica- of telecommunicatiesystemen in de hand werken;
 • die het privaat karakter van de correspondentie of het beroepsgeheim schenden;
 • die de rechten van personen met betrekking tot hun naam, privéleven of imago schenden;
 • die een merk of een bedrijfsnaam ontwettig gebruiken;

De vzw Participate! nodigt de gebruikers uit om alle uitlatingen, elektronisch documenten of hyperlinks die tegen bovenstaande punten indruisen te melden.

De gebruikers erkennen dat de vzw Participate! op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud, de aard, de kenmerken, de kwaliteit en de integriteit van de informatie en gegevens die via De Wegwijzer worden verstrekt.

De vzw Participate! heeft wel het recht om de uitlatingen, elektronische documenten of hyperlinks waartoe het publiek via haar website toegang krijgt achteraf te controleren, om onmiddellijk de toegang te ontzeggen tot alle berichten, elektronisch documenten of hyperlinks die tegen voornoemde rechten kunnen indruisen en om de bevoegde overheidsinstanties te helpen bij hun vervolging van de auteurs ervan.

De vzw Participate! kan de waarachtigheid, de juistheid en de actualisering van de in De Wegwijzer verstrekte informatie niet garanderen.

De lezers verbinden er zich toe om geen in De Wegwijzer verstrekte informatie te verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Internet

Gebruikers van de internetsite Participate-autisme.be dienen zich bewust te zijn van de risico’s verbonden met de technische kenmerken van het internet en meer bepaald dat de overdracht of toegang tot de gegevens slechts tot op zekere hoogte beveiligd is. De vzw Participate! kan de gebruikers en leden meer bepaald niet garanderen dat:

 • de via het internet verzonden informatie niet door derden zal worden onderschept
 • dat de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen zal gewaarborgd zijn.