Hoe krijg je toegang tot hulpverlening voor kinderen onder de 18 jaar?

Als ouder of als jongere kan je aanmelden bij een dienst voor Rechtstreeks Toegankelijk Jeugdhulp:
•    Kind en Gezin (K&G)
•    Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
•    Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
•    Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
•    Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

Indien er nood is aan langdurige, intensieve en gespecialiseerde jeugdhulpverlening, zoals een internaat, thuisbegeleiding of een verblijf in een jeugdhulpvoorziening dan moet je samen met een hulpverlener een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort om toegang te krijgen tot een dienst Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp.

Een aanvraag kan ingediend worden door een hulpverlener van een dienst Rechtstreek toegankelijke Jeugdhulp of je kan je aanmelden bij de dienst voor Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp waar je beroep wil op doen. Men zal dan samen met jou een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort. De teams van de toegangspoort beslissen over het inzetten van Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp.

Vind je geen hulpverlener bereid om samen met jou een vraag tot hulp aan de intersectorale toegangspoort te stellen dan vraag je bemiddeling aan. 


Procedure intersectorale toegangspoort

De vraag naar hulp bij de toegangspoort komt eerst terecht bij het team indicatiestelling. Dit team vertrekt van de gegevens uit de aanvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is. In principe ontvangt men binnen de 30 werkdagen een indicatiestellingsverslag. Dat verslag vermeldt op welk type van hulp men recht heeft en tot wanneer.

Vervolgens komt het team jeugdhulpregie in actie. De medewerkers van dat team gaan eerst na welke jeugdhulpverleners in aanmerking komen om de hulp te bieden. Samen met de ouder, de minderjarige en de hulpverlener met wie de aanvraag werd ingediend, gaan ze vervolgens op zoek naar wie de daadwerkelijk hulpverlening of ondersteuning kan bieden.

Binnen de 20 werkdagen ontvangt men van hen een eerste jeugdhulpverleningsvoorstel. Daarin staat welke jeugdhulpaanbieders de hulp kunnen aanbieden waar men recht op heeft. Vindt men geen hulpverleners die de hulp kunnen opstarten, dan zal de jeugdhulpregisseur mee helpen zoeken. Hij kan een cliëntoverleg organiseren met de ouder, minderjarige en de hulpverleners die de hulp aanbieden die nodig is om tot een oplossing te komen.

Van zodra de hulpverlening is gestart, ontvangt men een jeugdhulpverleningsbeslissing.