Intersectorale toegangspoort - ITP

Wat?

De intersectorale toegangspoort (ITP) beslist over de toegang tot langdurige, intensieve en gespecialiseerde soorten van jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld een internaat voor een kind met een handicap, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening, Deze soort hulpverlening wordt niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening genoemd. Je hebt ook toelating nodig van de toegangspoort als je een tussenkomst voor hulpmiddelen of aanpassingen in huis als minderjarige nodig hebt.

De toegangspoort wordt provinciaal georganiseerd en bestaat uit twee onafhankelijk werkende teams: een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie.

Het team indicatiestelling bepaalt welke hulp het meest aangewezen is voor een welbepaalde hulpvraag. Het team screent hiervoor alle aanvragen. Het team nodigt je uit als via het aanmelddocument is aangegeven dat je dit wenst. Het gaat na of de omschrijving van de hulpvraag voldoende duidelijk is en of de aangeleverde diagnostiek en het eventuele voorstel van indicatiestelling van goede kwaliteit zijn.
Als de meest aangewezen hulp niet meteen beschikbaar is, wordt aangegeven welke andere hulp wel kan worden ingezet of net niet aangewezen is. De wenselijke hulp kan ook rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp zijn. Het is ook mogelijk te verwijzen naar een sector die geen deel uitmaakt van de integrale jeugdhulp, zoals de kinderpsychiatrie, of een combinatie van hulp uit meer sectoren te voorzien.

Het team jeugdhulpregie gaat op basis van het indicatieverslag na welke jeugdhulpverleners in aanmerking komen om de gepast hulpverlening op te starten. Vervolgens wordt samen me de minderjarige, de ouders en de hulpverlener met wie de aanvraag werd ingediend nagegaan wie de daadwerkelijke hulpverlening of ondersteuning kan bieden.

Het is ook de jeugdhulpregie die een uitspraak doet over de prioritering van de aanvragen. Deze prioritering is gebonden aan Vlaamse en regionaal geldende criteria. Daarnaast kan in uitzonderlijke situaties waarbij geen voorziening bereid wordt gevonden hulp aan te bieden, het mandaat van de jeugdhulpregisseur een verplichte toewijzing inhouden.

Voor wie?

Voor wie op zoek is naar langdurige, intensieve en gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Jeugdhulpverlening is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Hoe aanmelden?

Er zijn 4 mogelijke aanmelders:

  • Jeugdhulpaanbieders uit de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp of Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp.
  • Jeugdhulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van de Integrale Jeugdhulp
  • Erkende MDT’s 
  • De ouder en/of minderjarige die overtuigd is dat hulp nodig is maar geen hulpverlener vindt die de aanvraag wil indienen (attest hiervan is vereist); er is bemiddeling aangevraagd; er mag geen procedure bij het Ondersteuningscentrum Jeugdcentrum of het Vertrouwenscentum Kindermishandeling lopen.

Jeugdhulp
www.jeugdhulp.be

Intersectorale toegangspoort
www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp

Brochures
Jeugdhulp heeft brochures uitgewerkt voor jongeren, ouders en andere geïnteresseerden.
Je kan de brochures downloaden via deze link