Waar kan men terecht voor ondersteuning tijdens de dagelijkse activiteiten?

Diensten VAPH

Rechtstreeks Toegankelijk Hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening doorgaan.

De gesprekken kunnen over heel verschillende onderwerpen gaan. Enkele voorbeelden:

 • de organisatie van je huishouden
 • je budget en administratie
 • je werksituatie
 • leren zelfstandig wonen
 • relaties
 • de opvoeding van je kinderen

Persoonvolgend Budget (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet je aanvragen.

Met het budget kan je:

 • dagondersteuning, woonondersteuning of individuele begeleiding inkopen bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is
 • intensieve of frequente begeleiding bij een thuisbegeleidingsdienst betalen
 • zelf iemand in dienst nemen die je ondersteuning biedt
 • poetshulp of gezinszorg inschakelen
 • een vrijwilliger vergoeden
 • ...

Op het persoonsvolgend budget moet je geen belastingen betalen, aangezien het budget dient om jouw extra ondersteuningsnoden te betalen.

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met:

 • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
 • tegemoetkomingen van de Federale Overheid

Thuisbegeleiding

Zowel via RTH als met een PVB mogelijk en dit naargelang de nood aan ondersteuning.

Een thuisbegeleider komt aan huis om samen met de volwassene met autisme (en eventuele andere personen in het netwerk) knelpunten in het dagelijks leven te bespreken en om samen naar concrete oplossingen te zoeken. Dit omvat vrije tijd, relaties, wonen, werk ...
Het doel is de volwassenen zo onafhankelijk mogelijk laten functioneren. De thuisbegeleiders ondersteunen de persoon met autisme in de uitbouw van zijn of haar eigen sociaal netwerk.

De duur van de thuisbegeleiding is beperkt in tijd. Hou er rekening mee dat er een wachttijd is voor men van start kan gaan met de thuisbegeleiding.

Begeleid wonen

Zowel via RTH als met een PVB mogelijk en dit naargelang de nood aan ondersteuning.

Je woont volledig zelfstandig of je bent binnenkort van plan om dit te doen. Doorgaans komt eenmaal per week een begeleider langs. De ondersteuning kan op vlak van administratie, dagbesteding, opleiding, vrije tijd, huishouden, mobiliteit, budgetbeheer, gezondheid, … Ondersteuning kan ook op psychosociaal vlak, bijvoorbeeld relaties, sociale contacten en opvoeding van kinderen.

Reguliere diensten

Er zijn heel wat diensten die in de woonsituatie praktische ondersteuning bieden aan individuen en gezinnen. Dit houdt in dat iedereen er kan gaan aankloppen, ook mensen met autisme. Denk hierbij aan:

 • Diensten voor gezinszorg en thuiszorg
 • OCMW of lokaal dienstencentrum
 • CAW
 • Dienstencheques
 • Wijk-werken (vervanger voor PWA-cheques)

Diensten Geestelijke Gezondheidszorg

Beschut wonen

Beschut Wonen is een aangepaste woonvorm voor mensen die omwille van psychiatrische moeilijkheden tijdelijk of permanent nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. Je woont individueel of in kleine groepjes. Een begeleider komt één of meerdere keren per week langs. Er is ondersteuning op vlak van huishoudelijke activiteiten, administratie, dagbesteding zoeken, vrijetijdsbesteding, … Beschut wonen is voor sommigen een definitieve woonvorm en voor andere een overgang naar een zelfstandig leven in de maatschappij.

Psychiatrische thuiszorg

Psychiatrische thuiszorg streeft er naar dat mensen met psychiatrische problemen zo veel als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen, door hen thuis aangepaste zorg te bieden, door middel van een goede samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

Vergeet niet

Denk niet uitsluitend aan diensten en voorzieningen voor ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Praktische ondersteuning kan natuurlijk ook komen van personen uit het sociale netwerk.