Psychiatrische thuiszorg

Wat is het?

Psychiatrische thuiszorg streeft ernaar om mensen met psychiatrische problemen zo veel als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen, door hen thuis aangepaste zorg te bieden, door middel van een goede samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg. Mogelijke partners in de zorg:

Psychiatrische thuiszorg is inhoudelijk heel divers:

  • hulp bij het huishouden
  • hulp bij het zoeken van een zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding
  • opvolging van inname medicatie
  • adviseren en coachen van de bestaande hulpverlening
  • uitleg geven over ziektebeelden (psycho-educatie)
  • zelfstandigheid optimaliseren
  • draagkracht van steunfiguren (familie, vrienden, …) vergroten door overleg en informatie te geven

Voor wie?

Voor meerderjarigen met psychiatrische problemen die voldoende gestabiliseerd zijn zodat er geen nood (meer) is aan een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. De persoon kan nog niet volledig zelfstandig wonen en heeft nood aan ondersteuning bij het wonen en bij het verwerven van sociale vaardigheden.

Iedere aanvraag wordt individueel bekeken. Ieder project of team hanteert eigen criteria of richtsnoeren om te beslissen of je in aanmerking komt voor psychiatrische thuiszorg. Autisme is op zich geen uitsluitingcriteria voor de meeste projecten, toch zal men in de praktijk vaak doorverwijzen naar andere diensten met meer expertise op vlak van autisme. Verstandelijke beperking is voor alle projecten een uitsluitingcriterium.

Hoe aanmelden?

Een hulpverlener die de personen voor wie de thuiszorg bestemd is reeds begeleidt, kan de aanmelding doen: huisarts, maatschappelijk werker, thuisverpleger van een ziekenfonds, psychiater, …

Similes

Similes is een vereniging voor gezinsleden en betrokkenen van personen met psychiatrische problemen
Website: http://nl.similes.be