Is er specifieke ondersteuning voor kinderen met autisme die les volgen in het gewoon onderwijs?

Ondersteuningsmodel

Een samenwerkingsverband tussen de gewone scholen en leersteuncentra biedt de mogelijkheid aan kinderen en jongeren met een beperking om gewoon onderwijs te volgen. Als de brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan dan zal het CLB een traject opstarten om na te gaan welke ondersteuningsnoden wenselijk zijn. De ondersteuning kan georganiseerd worden in het kleuter-, lager en het secundair onderwijs. Studenten met een functiebeperking les volgen aan een Hoge school of universiteit kunnen eveneens ondersteuning krijgen.

De aard van de ondersteuning kent geen standaard, maar hangt samen met de noden. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

  • ondersteuning van de leerling
  • ondersteuning van de ouders
  • teamondersteuning voor leerkrachten/team
  • specifiek materiaal aanmaken

Redelijke aanpassingen

Sinds de invoering van het M-decreet dat ondertussen omgevormd is tot het Leersteunmodel, wil men kinderen met een beperking met redelijke aanpassingen een plaats in het gewone onderwijs bieden. Laat de leerkracht of directie weten welke specifieke ondersteuning je kind nodig heeft. De school moet vervolgens de verschillende partijen samenbrengen: de leerling, ouders, leerkracht(en), medewerker van het CLB en eventueel andere ondersteuners en/of zorgverleners om te bekijken welke redelijke aanpassingen voorzien kunnen worden. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd zodat het voor iedereen duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Overleg wordt gepland om de aanpassingen te evalueren om eventueel bij te stellen.