Leersteunmodel

Wat is het?

Het leersteunmodel is een nieuw model voor ondersteuning voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in het gewoon onderwijs. Het decreet leersteun vervangt het M-decreet. Het leersteunmodel gaat vanaf 1 september 2023 van start.

Leersteun wordt steeds gegeven op basis van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden van de leerling en de leerkracht(en). Leersteun wordt zowel leerlinggericht, leerkrachtgericht als schoolteamgericht ingezet, met twee belangrijke doelstellingen: 

  • Maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs
  • Versterken van de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur

Deze ambities werden ook in het vroegere M-decreet opgenomen. Toch zijn er veranderingen in de manier waarop leersteun praktisch georganiseerd wordt. De vroegere ondersteuningsnetwerken zijn vervangen door leersteuncentra. Zij bieden leursteun voor alle types. Alleen voor type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) en type 7  (auditieve beperkingen en spraak- en taalontwikkelingsstoornissen) kunnen er specifiek leersteuncentra opgericht worden.

Je kind en de school worden niet langer ondersteund door ondersteuningsnetwerken, scholen buitengewoon onderwijs of ondersteuners, maar door leerondersteuners vanuit leersteuncentra. De school werkt samen met één leersteuncentrum. Het is de school die kiest met welk leersteuncentrum ze samenwerken.

Alle leersteuncentra  beschikken over de volgende expertises:

  • Onderwijskundige expertise
  • Handicap-specifieke expertise
  • Inclusie-expertise
  • Expertise op vlak van coaching

Het team van de leersteuncentra zijn daarom samengesteld uit meerdere disciplines zodat de onderwijskundige, paramedische , sociale , psychologische en orthopedagogische expertises vertegenwoordigd zijn.

Voor wie?

Je kind heeft recht op leerondersteuning wanneer inspanningen van de school en redelijke aanpassingen onvoldoende tegemoet komen aan de noden van je kind.

Hoe verloopt de procedure naar leersteun?

Als de brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan dan zal de school samen met het CLB een handelingsgericht diagnostisch traject opstarten om na te gaan hoe ze jouw kind beter kunnen ondersteunen. Je wordt als ouder betrokken bij dit traject. Laat hen weten wat de noden zijn van je kind.

Tip! Registreer gratis voor onze tool de Wegwijzer. In de rubriek ‘Mijn school’ van de Wegwijzer kan je de ondersteuning en hulpmiddelen voor in de klas, op de speelplaats, tijdens een uitstap, overgangsmomenten, …. met de leerkracht en andere betrokkenen delen. Voor alle thema’s zijn vaak voorkomende problemen opgelijst. Als je een probleem aanvinkt, wordt een lijst met mogelijke aanpassingen of ondersteuning zichtbaar. Je vinkt vervolgens aan waarvan je denkt dat dit een goede ondersteuning kan zijn voor je kind.


Het gaat niet om diagnostiek of een diagnostisch label, maar om samen te kunnen komen tot specifieke ondersteuningsnoden zodat je kind zich maximaal kan ontplooien, zich goed voelt op school en volwaardig kan deelnemen aan het schooltraject.

Als het CLB beslist dat je kind en de school nood heeft aan extra ondersteuning dan maken ze een verslag op. Er zijn 3 verschillende soorten verslagen:

  1. GC-verslag: een verslag voor het volgen van het Gemeenschappelijk Curriculum (GC) met ondersteuning (vroeger gekend als gemotiveerd verslag). Het GC bevat de leerdoelen die je moet bereiken om een diploma of studiebewijs te behalen.
  2. IAC-verslag: een verslag voor het volgen van een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) in het gewone onderwijs met ondersteuning of buitengewone onderwijs. IAC wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld. Leerlingen die een IAC volgen komen niet in aanmerking voor een getuigschrift basisonderwijs. In het secundair onderwijs starten ze in de B-stroom van het gewone Secundair Onderwijs of in het Buitengewoon Secundair Onderwijs.
  3. OV4-verslag: een verslag voor leerlingen die grote onderwijsbehoeften hebben, maar die wel het gemeenschappelijke curriculum kunnen volgen. Ze krijgen dan extra ondersteuning en ze hebben toegang tot het buitengewoon onderwijs met opleidingsvorm 4 maar zij volgen dan geen Individueel Aangepast Curriculum. Binnen het M-decreet bestond dit apart verslag niet.
Zorgcontinuüm binnen het leersteunmodel
* Lees meer over REDICORIS (vroeger gekend als STICORDI-maatregelen)

 

Wat als je kind naar een nieuwe school gaat?

Met een GC-verslag is je kind meteen definitief ingeschreven. Met een IAC-verslag of OV4-verslag is je kind in de nieuwe school ingeschreven ‘onder ontbindende voorwaarden’. Dit wil zeggen dat de inschrijving nog niet definitief is. De school heeft samen met jou, het CLB en alle andere betrokkenen 60 dagen de tijd om na te gaan of zij de nodige redelijke aanpassingen voor je kind kunnen bieden. Indien niet, dan kan de inschrijvingen ontbonden worden.

Wat indien je kind voor 1 september 2023 al een verslag had voor ondersteuning?

Dit verslag is nog geldig. Ouders moeten niks ondernemen en er is geen nieuw traject nodig. Het is wel mogelijk dat je kind vanaf 1 september 2023 door een andere ondersteuner/ondersteuningsnetwerk (nu ‘leersteuncentrum’) opgevolgd wordt. Indien er een nieuwe leerondersteuner start met jouw kind, mag je veronderstellen dat er een overdracht is geweest van alle nodige informatie over de onderwijsbehoeften van je kind. Vraag ernaar bij de nieuwe leerondersteuner. Ben je toch nog bezorgd, bespreek dit met de school en/of het informatiepunt van het leersteuncentrum.

Onderwijs Vlaanderen: Het leersteunmodel