Wat zijn de leeftijdsgrenzen voor het buitengewoon onderwijs?

Buitengewoon kleuteronderwijs

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind instappen op elk ogenblik vanaf de leeftijd van twee jaar en zes maanden. De leeftijdsvoorwaarde is in het gewoon kleuteronderwijs dezelfde maar een kind kan enkel instappen op de 5 instapdata.

Een kind kan tot 6 jaar en uitzonderlijk tot 8 jaar naar een school voor buitengewoon kleuteronderwijs.

Buitengewoon lager onderwijs

Een kind kan op de leeftijd van 6 jaar starten in buitengewoon lager onderwijs. De instap kan wel tot de leeftijd van 8 jaar uitgesteld worden of met 1 jaar vervroegd worden (op 5 jaar dus).

Het CLB gaat samen met de klassenraad na of het voor een kind van 13 jaar zinvol is om nog langer te blijven in het buitengewoon lager onderwijs. Ze geven advies, maar de ouders nemen zelf de beslissing. Dit gebeurt opnieuw als het kind 14 jaar wordt. Een kind van 15 jaar kan niet langer in het buitengewoon lager onderwijs blijven.

Buitengewoon secundair onderwijs

In het buitengewoon secundair onderwijs kunnen leerlingen school lopen van 13 tot 21 jaar. In bepaalde omstandigheden kan een leerling na de leeftijd van 21 jaar en dit tot 25 jaar gebruik maken van de mogelijkheid tot verlengd leerrecht:

  • Wanneer de opvangmogelijkheid (huisvesting en tewerkstelling) na de schooltijd in de regio ontoereikend is.
  • Voor het behalen van een getuigschrift van opleidingsvorm 3 of van alternerende beroepsopleiding of het diploma van opleidingsvorm 4.
  • Leerlingen die opleidingsvorm 2, 3 en 4 volgen en die als gevolg van ziekte of ongeval een handicap of bijkomende handicap heeft opgelopen en waarvoor men een duidelijke termijn waarbinnen de studie beëindigd kan worden, kan aangeven.
  • Jongeren die als gevolg van een ongeval of ziekte in aanmerking kunnen komen voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden in het buitengewoon onderwijs.

Hiertoe dient een aanvraag bij de Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs (CABO) ingediend te worden. Je dient een aanvraag in wanneer de leerling voor of op 1 september de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt van het schooljaar. De aanvraag wordt in de loop van januari die voorafgaat van het schooljaar ingediend. Je kunt je bij de aanvraag laten bijstaan door de school van je kind.