Alternerende beroepsopleiding

Wat is het?

Een alternerende beroepsopleiding (ABO) is een opleiding van 1 schooljaar. Je volgt 2 dagen les op school en 3 dagen doe je werkervaring op in een bedrijf. Zo wil men de tewerkstellingskansen in het gewone arbeidscircuit voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs verhogen.

De werkervaring is onbezoldigd. Een cursist die de alternerende opleiding met goed gevolg afsluit, ontvangt een getuigschrift. Krijgt de cursist tijdens de opleiding een contract aangeboden dan bekomt hij een attest van de verworven bekwaamheden.

Voor wie?

Jongeren die het 5de jaar van het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3 doorlopen hebben, al dan niet afgerond met een getuigschrift. De kandidaat cursist is jonger dan 21 jaar op 1 september van het schooljaar.

Het statuut van de jongere die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • Voltijdse leerling, gedekt door de schoolverzekering.
  • Duur van de stage wordt gelijkgesteld met de wachttijd (je bent dus ingeschreven bij VDAB of ACTIRIS).
  • Indien men recht heeft op kindergeld en studietoelage blijven deze behouden .
  • Na het verlopen van de wachttijd ontvangt de jongere een werkloosheidsvergoeding (kan reeds in de loop van het schooljaar).

Hoe aanmelden?

De school voor buitengewoon onderwijs organiseert en coördineert de beroepsopleiding en de stage. De klassenraad beslist wie in aanmerking komt voor een alternerende beroepsopleiding.

Buitengewoon onderwijs– Ministerie van Onderwijs en Vorming

Adressen scholen met een aanbod alternerende beroepssopleiding


Voor algemene vragen over onderwijs
Infolijn Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Gratis telefoonnummer: 1700
e-mail via de website www.ond.vlaanderen.be/infolijn

Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB

Contacteer het CLB verbonden aan de school van jouw kind als je nog vragen hebt.