Ondersteuningsmodel M-decreet

Wat is het?

Vanaf het schooljaar en academiejaar 2017-2018 werd het M-decreet in werking gesteld om scholen en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en instellingen hoger onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en studenten met een functiebeperking. De samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en het buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreerd onderwijs (GON, ION en waarborgregeling). Het hoger onderwijs kan een eigen vorm van ondersteuning uitbouwen.

Het is de taak van de school om een zorgcontinuum uit te bouwen dat bestaat uit 3 fasen:

  1. Brede basiszorg: de school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen door hen een krachtige leeromgeving te bieden, hen systematisch op te volgen en door actief te werken aan het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren.
  2. Verhoogde zorg: extra maatregelen die evoor zogen dat de leerlingen het gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen. Voorbeelden van maatregelen zijn remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren.
  3. Uitbreiding van zorg: indien de extra maatregelen onvoldoende zijn, wordt het CLB betrokken om in samenspraak te onderzoeken welke ondersteuning van buitenaf nodig is om de leerling en andere betrokkenen te ondersteunen. Het CLB kan na het onderzoek eventueel een gemotiveerd verslag opstellen waarin het de uitbreiding van de zorg motiveert. De school kan vervolgens ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk of een school voor buitengewoon onderwijs inschakelen.

Het M-decreet zal vanaf schooljaar 2023-2024 vervangen worden door het decreet leersteun. Je vindt hierover informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen: klik hier.

Voor wie?

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onderwijs in een gewone school volgen.

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerk.

Vraag meer informatie bij de school voor gewoon onderwijs waar je kind school loopt.
Ga met je vragen langs bij het begeleidend CLB.

Onderwijs Vlaanderen