Mijn kind heeft een verslag voor buitengewoon onderwijs, maar ik wil mijn kind inschrijven in het gewoon onderwijs. Kan een gewone school mijn kind weigeren?

Bij het kiezen van een gewone school voor je kind met een verslag voor het buitengewoon onderwijs, is het goed om zicht te krijgen op volgende zaken:

  • Waarom kies je voor gewoon onderwijs?
  • Waarom kies je voor een welbepaalde school?
  • Welke voordelen zie je voor je kind, je gezin?
  • Welke specifieke ondersteuning heeft je kind nodig? Wie kan deze ondersteuning bieden? Welke rol kan je zelf opnemen?
  • Wat verwacht je van de school op vlak van ondersteuning?
  • Wat zijn de sterktes van je kind?

Deze voorbereiding kan je helpen bij het eerste gesprek met de directie of andere medewerker van de school. Maakte je voorbereidingen op papier? Neem deze gerust mee, maar je bent niet verplicht om deze af te geven.

Een gewone school kan een inschrijving voor leerlingen met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs niet weigeren. Als ouder vraag je dat je kind ingeschreven wordt in het inschrijvingsregister. Dit document moet je als ouder ondertekenen. Je moet dan ook het pedagogisch project en het schoolreglement voor akkoord tekenen.

De school zal je kind inschrijven onder ontbindende voorwaarden. De school moet een overleg organiseren met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling en dit kan zowel voor het volgen van het gemeenschappelijk leerprogramma als voor een individueel aangepast leerprogramma. 

In eerste instantie wordt bekeken of de aanpassingen die nodig zijn voor het volgen van een gemeenschappelijk leerprogramma redelijk zijn. Indien men oordeelt dat dit het geval is dan zijn de voorwaarden voor het verslag voor buitengewoon onderwijs niet langer vervuld. Het verslag bepaalt immers dat de leerling nood heeft aan een individueel aangepast leerprogramma. Het CLB kan zelf initiatief nemen om het verslag op te heffen of de ouders of de school kunnen vragen om het verslag op te heffen.

Wanneer de aanpassingen onredelijk zijn om een gemeenschappelijk leerprogramma te volgen, wordt in tweede instantie bekeken of de school mits redelijke aanpassingen de leerling studievoortgang kan laten maken in het kader van een individueel aangepast leerprogramma. Zo ja, dan is de leerling definitief ingeschreven. Let wel, de leerling hoeft de doelen van het gemeenschappelijk studie- of opleidingsprogramma niet te halen, maar krijgt op het einde van het schooljaar niet hetzelfde diploma of studiebewijs. De leerling krijgt wel een attest met de verworven bekwaamheden. Enkel indien de klassenraad aanvoelt dat de leerling toch in aanmerking komt voor een diploma kan de inspectie betrokken worden bij de beslissing om al dan niet een diploma uit te reiken.

Indien de school beslist dat de aanpassingen niet redelijk zijn dan kan de school de inschrijving ontbinden op moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand (vakantieperioden niet inbegrepen) nadat de school laat weten aan de ouders dat de nodige aanpassingen niet redelijk zijn. Vraag altijd naar het weigeringsdocument. Dit document moet de reden beschrijven waarom de school jouw kind weigert. Indien je het weigeringsdocument niet ontvangt, vraag er dan naar in een aangetekend schrijven. Na de weigering wordt het lokaal overlegplatform (LOP) automatisch op de hoogte gebracht, maar als je hen wil inschakelen moet je contact met hen opnemen. Je kan ook beroep doen op het CLB om te helpen bij het vinden van een geschikte school.