Lokaal Overlegplatform - LOP

Wat is het?

De lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn ontstaan vanuit het Gelijke Onderwijskansen (GOK-beleid). De lokale overlegplatforms zetten zich in voor de gelijke kansen van alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Algemene taken van het LOP zijn ondersteuning, bemiddeling, analyse en advies op alle onderwijsniveaus. Het LOP is samengesteld uit mensen uit de eigen regio:

 • directies, inrichtende machten van de scholen en CLB’s
 • personeel van scholen
 • ouders en leerlingen
 • lokaal sociaal-culturele en/of economische partners
 • organisaties van allochtonen, kansarmen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk.

Voorbeelden van thema’s waarrond ze werken:

 • inschrijvingsbeleidtuchtmaatregels en uitsluiting
 • schoolkostencommunicatie met specifieke doelgroepen (anderstaligen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, …)
 • schoolloopbaan en doorstroming
 • spijbelen en schoolverzuim
 • aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 • huiswerk en studieondersteuning aan huis
 • opvoedingsondersteuning

Voor wie?

De lokale overlegplatforms zetten zich in voor de gelijke kansen van alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs.

Hoe aanmelden?

Je wendt je tot het LOP van je eigen regio (zie ‘Meer informatie’). Je kan per brief, telefoon of e-mail je vragen en meldingen doorgeven. Aanspreekpunt van de regionale LOP is de ‘deskundige-ondersteuner’. Je kan een persoonlijk contact aanvragen.

LOP

Een lijst met contactgegevens vind je via www.agodi.be/lop
Gezamelijke website van de LOP’s: www.lop.be/LOP