Wie kan helpen bij het kiezen van het type onderwijs voor mijn kind? Wie heeft de eindbeslissing?

Gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs kunnen elk hun voordelen en hun nadelen hebben. Zoeken naar het meest passende onderwijstype voor een kind met autisme is voor ouders soms een moeilijk opgave. Elk kind moet individueel bekeken worden en zijn particulier onderwijstraject doorlopen. Een traject dat voornamelijk bepaald wordt in functie van de noden en mogelijkheden van het kind en van het gezin.

Inschatten welk type onderwijs het meest geschikt is voor je kind hoef je niet alleen te doen. Je kunt advies vragen aan beroepskrachten die jouw kind begeleiden en/of aan medewerkers van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het advies van beroepskrachten of het CLB is echter niet bindend. Ouders hebben het recht om eigen keuzes te maken.

Als je gewoon onderwijs verkiest voor je kind met autisme bekijk dan of ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk binnen het ondersteuningsmodel mogelijk is.

Met het Leersteunmodel wil men kinderen met een beperking met redelijke aanpassingen een plaats in het gewone onderwijs bieden. Laat de leerkracht of directie weten welke specifieke ondersteuning je kind nodig heeft. De school moet vervolgens de verschillende partijen samenbrengen: de leerling, ouders, leerkracht(en), medewerker van het CLB en eventueel andere ondersteuners en/of zorgverleners om te bekijken welke redelijke aanpassingen voorzien kunnen worden. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd zodat het voor iedereen duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Overleg wordt gepland om de aanpassingen te evalueren om eventueel bij te stellen.