Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Wat is het?

Met de verhoogde tegemoetkoming is de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper. De ziekteverzekering betaalt meer terug voor je ziektekosten (consultatie dokter, tandarts, kinesist, … en geneesmiddelen).

Je komt tevens in aanmerking voor de sociale maximumfactuur en mag een ziekenhuis je bepaalde supplementen niet aanrekenen.

Je geniet van de regeling derde betaler. Dit betekent dat je arts de kosten rechtstreeks met het ziekenfonds verrekent. Je betaalt dan enkel het remgeld en eventuele supplementen.

Je betaalt een lagere jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering.

Openbaar vervoer: 50% korting op de trein en eventueel korting op abonnementen van De Lijn 

Indien je jouw huis met bulkpropaangas, huisbrandolie of verwarmingspetroleum verwarmt dan heb je recht op een verwarmingstoelage. Neem hiervoor contact op met het plaatselijk OCMW, stad of gemeente.

Er zijn eventueel nog gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen waarop je recht hebt. De dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je hierover informeren.

Afhankelijk van het ziekenfonds waarvan je lid bent, zijn er extra voordelen zoals bijvoorbeeld extra korting voor (jeugd)vakanties, hogere terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, …

Voor wie?

Uitkeringen die automatisch recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Hoedanigheid die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als:

 • Wees
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Op basis van een inkomensonderzoek

 • Je bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 18.855,63 euro per jaar, verhoogd met 3.490,68 per bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor aanvragen in 2019)
 • Personen die tot een van de onderstaande groepen behoren (andere berekeningswijze van toepassing en er wordt rekening gehouden met een maandinkomen):
  • Gepensioneerden
  • Mindervaliden
  • Weduwen/weduwnaars
  • Eenoudergezinnen
  • Personen die minsten één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide

Opmerking: de verhoogde tegemoetkoming kan ook aan de personen ten laste en de samenwonende partner van voornoemde rechthebbende worden toegekend.

Hoe aanmelden?

Je kan een aanvraag bij jouw ziekenfonds indienen.

RIZIV - Verhoogde tegemoetkoming

 

Hulp nodig?

Vraag informatie en advies aan een medewerker van een dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.