Verhoogde kinderbijslag

Wat is het?

Kinderen met een handicap kunnen een bijzondere vorm van kinderbijslag krijgen: een financiële ondersteuning bovenop de gewone kinderbijslag. Het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal kinderen in het gezin, de leeftijd van het kind en de concrete situatie van het kind.

Voor wie?

Enkel voor kinderen die in Brussel wonen. Woon je in Vlaanderen dan is de Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte van toepassing. 

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een aandoening of met een handicap. Vanaf de leeftijd van 20 jaar kan je een aanvraag voor inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming opstarten.

De diagnose autisme geeft niet automatisch recht op verhoogde kinderbijslag.

Administratieve voorwaarden:

 • Het kind geniet kinderbijslag en is jonger dan 21 jaar.
 • Het kind oefent geen beroep uit. Uitzonderingen: werken in een beschutte werkplaats en beroepsactiviteiten leercontract. Je kind mag werken als jobstudent.

Medische voorwaarden:

Men gebruikt een medisch-sociale schaal waarbij de beperkingen van het kind en vooral de weerslag ervan op de activiteiten van het dagelijkse leven van het kind zelf en van het gezin in rekening wordt gebracht.

De eerste pijler wordt gemeten aan de hand van de Lijst van pediatrische aandoeningen en de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit.

De tweede pijler evalueert 4 functionele categorieën:

 • Leren, opleiding en sociale integratie
 • Communicatie
 • Mobiliteit en verplaatsing
 • Zelfverzorging

De derde pijler evalueert de inspanningen van de familiale omgeving:

 • De opvolging van de behandeling thuis
 • De verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling
 • De aanpassing van het leefmilieu en leefwijze

Een kind heeft recht op verhoogde kinderbijslag als het

 • Ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen
 • Ofwel minstens 4 punten voor de 1ste pijler heeft

Hoe aanvragen?

Neem contact op met jouw kinderbijslagfonds of de instelling die gewoonlijk de kinderbijslag toekent. Zelfstandigen hebben een eigen regeling.

Het kinderbijslagfonds stuurt je aanvraag door naar de Directie-generaal van de Federale Overheidsdienst van de Sociale Zekerheid (FOD - DG Voor Personen met een handicap).

Je kan een antwoordformulier invullen of online met een tool MyHandicap een aanvraag indienen. Deze online procedure is vrij ingewikkeld, laat je daarom best bijstaan door een Dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit, OCMW of Sociaal Huis. Is je kind jonger dan 6 jaar dan kan je zelf niet inloggen met een KidsID en moet je langsgaan bij een maatschappelijk assistent bij jou in de buurt. Bekijk via deze link waar je terecht kan.  

Heb je (medische) verslagen van een voorziening, CLB, diagnostisch centrum, huisarts, kinderpsychiater, psycholoog of een andere beroepskracht, stuur dan zeker een kopij samen op met je antwoordformulier..

Als je de aanvraag hebt ingediend, wordt je doorgaans voor een gesprek met een arts van het FOD uitgenodigd. Meer lezen: klik hier

De arts zelf doet geen uitspraak over het al dan niet toekennen van de verhoogde kinderbijslag. De punten die de arts toekent zijn een onderdeel van het dossier. Het volledige dossier wordt nog bestudeerd en men bekijkt ook nog de administratieve voorwaarden.

De arts beslist over de geldigheidsduur van de beslissing. Indien de arts van mening is dat de (medische) situatie nog kan verbeteren dan is de erkenning maar voor een specifieke periode geldig. Dit is vaker het geval voor kinderen.

De beslissing wordt aan jou en je kinderbijslagfonds meegedeeld. Het kinderbijslagfonds voert de beslissing uit en informeert je hierover.

Wil je een kopie of inzage in het medisch dossier dan bel je het nummer 088 987 99 (van maandag t.e.m. vrijdag, van 8u30 tot 12u).

Ben je niet akkoord met de beslissing? Dien dan een herzieningsaanvraag in bij je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds. Je moet dan opnieuw een online vragenlijst invullen. Je kan de herzieningsaanvraag indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt.

Hulp nodig?

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … niet altijd gemakkelijk. Er zijn verschillende diensten waarbij je met je vragen terecht kan: