Wat zijn de voorwaarden van een gedwongen opname ? Hoe verloopt een gedwongen opname?

Bij wet van 26 juni 1990 zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan een gedwongen opname:

  • De persoon is geestesziek.
  • Er is een ernstig gevaar voor de gezondheidstoestand en de veiligheid van de persoon zelf of er is een ernstige bedreiging van het leven of de integriteit van anderen. Het moet gaan om een concreet en actueel risico en niet om een potentieel risico.
  • Er is geen andere geschikte hulpverlening mogelijk. De persoon weigert vrijwillige begeleiding.

Er zijn 2 procedures:

  • Gewone procedure: een verzoekschrift met inbegrip van een medisch verslag wordt ingediend bij de vrederechter of jeugdrechter bij minderjarigen. Binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter of jeugdrechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd.
  • Spoedprocedure: deze procedure wordt enkel gevolgd bij een acute situatie of hoogdringendheid. De politie neemt dan contact op met de Procureur des Konings. De Procureur des Konings beslist over een opname bij de spoedprocedure. De opname kan dan onmiddellijk na het indienen van het verzoekschrift.
Vergeet niet

Een gedwongen opname is voor zowel de persoon die wordt opgenomen als zijn persoonlijk netwerk zeer ingrijpend. Hoewel een gedwongen opname een beschermingsmaatregel is, gaat het toch over een vorm van vrijheidsbeperking.

De patiënt mag een vertrouwenspersoon aanduiden die tijdens het verloop van een gedwongen opname kan ondersteunen. In de rode box hiernaast vind je een modelformulier van de Federale Commissie ‘Rechten van de patiënten’ voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.