Mag een school mijn kind uitsluiten?

Bij ernstig wangedrag of als de goede werking van de school gehinderd wordt, mag de schooldirectie een leerling tijdelijk of definitief uitsluiten.

De tuchtprocedure, die in het schoolreglement beschreven staat, moet door de school strikt opgevolgd worden. De directie moet naar de versie van de leerling en zijn ouders luisteren. Ouders en leerlingen ouder dan 12 jaar mogen het tuchtdossier inkijken. De ouders of de meerderjarige leerling moeten per brief op de hoogte gebracht worden. In de brief moeten ze de uitsluiting motiveren.

Bij een definitieve uitsluiting moet de school eerste het advies van de klassenraad inwinnen. De ouders of de meerderjarige leerling kunnen beroep aantekenen tegen de beslissing (enkel bij definitieve uitsluiting, niet bij een tijdelijke schorsing). In het schoolreglement vind je welke procedure je dient te volgen.

Als een definitieve uitsluiting tijdens het schooljaar wordt uitgesproken dan moet de school samen het CLB naar een nieuwe school helpen zoeken. Je blijft ingeschreven in de school en kan eventueel voor opvang zorgen. Dit zijn ze echter niet verplicht. Het tuchtdossier wordt niet naar de nieuwe school doorgestuurd.

Een nieuwe school mag in principe een nieuwe leerling niet weigeren (lees meer: uitzonderingen). Scholen moeten immers rekening houden met de bepalingen uit het Gelijke Onderwijskansen Decreet (GOK) en de afspraken die gelden binnen het LOP.

Ben je op zoek naar informatie en advies?