Vanaf wanneer en tot wanneer moet mijn kind naar school gaan? Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Leerplicht

In België geldt de leerplicht voor kinderen die op 1 september van het jaar waarin ze 5 jaar worden. De leerplicht eindigt op de 18de verjaardag of op 30 juni waarin men 18 jaar wordt.

Voor kinderen en jongeren met een beperking voor wie het gewoon onderwijs niet tegemoet komt aan de noden kunnen aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en behandeling in het buitengewoon onderwijs krijgen. Voor hen gelden dezelfde leerplichtregels.

Uitzonderingen

  • Vanaf 15 jaar kan men ook deeltijds onderwijs volgen.
  • Er is leerplicht maar geen schoolplicht. Ouders kunnen een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs en Vorming voor individueel of collectief huisonderwijs.
  • Voor kinderen en jongeren met bijzondere noden of ernstige fysieke en/of verstandelijke beperking die onmogelijk naar school kunnen zijn er twee mogelijkheden:
    • Ouders kunnen toelating voor permanent onderwijs aan huis aanvragen bij het Zorgpunt Onderwijsinspectie.
    • Aan kinderen die door een handicap onmogelijk les kunnen volgen (dus ook niet thuis), kan de onderwijsinspectie op verzoek van de ouders ook vrijstelling van leerplicht verlenen. Die vrijstelling kan tijdelijk of permanent zijn.