Zijn er kosten verbonden aan het onderwijs?

Basisonderwijs

Scholen mogen geen inschrijvingsgeld en bijdragen aan ouders vragen voor de kosten die ze maken om met hun leerlingen de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Een dubbele maximumfactuur legt vast hoeveel scholen aan ouders mogen doorrekenen voor zaken die niet onder de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vallen en die scholen dus niet gratis moeten aanbieden.

Er zijn twee maximumfacturen (schooljaar 2016-2017):

  • een scherpe maximumfactuur voor extra’s zoals daguitstappen, een tijdschrift, een museumbezoek, zwemmen, enz.
    • kleuters: 45 euro
    • lager onderwijs: 85 euro
  • een maximumfactuur voor alle meerdaagse uitstappen
    • 0 euro in het kleuteronderwijs
    • 420 euro voor het volledig lager onderwijs

Op de website van het ministerie van onderwijs en vorming vind je vragen en antwoorden in verband met schoolkosten in het basisonderwijs.

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs is er geen maximumfactuur opgelegd.

Scholen secundair onderwijs mogen geen inschrijvingsgeld aan ouders vragen. Ze mogen echter wel een bijdrage voor didactisch materiaal en voor bepaalde activiteiten vragen.

 

Vergeet niet

De Vlaamse overheid verleent studietoelagen voor het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Je kunt beroep doen op het CLB voor informatie of voor hulp bij het invullen van de aanvraag.

Vraag aan de school bij aanvang van een schooljaar een overzicht van de verplichte uitgaven, de noodzakelijke uitgaven en die niet-verplichte uitgaven.

Vraag of de school de mogelijkheid biedt om betalingen te spreiden.

Verschillende scholen, scholengemeenschappen, steden en gemeenten werken met een sociaal fonds.

In sommige steden en gemeenten kan een Kansenfonds of een Kansenpas-systeem ingezet worden voor schoolactiviteiten. Het gaat niet om een gratis aanbod maar om lagere prijzen voor culturele- en sportactiviteiten, uitstappen, … Een Kansenpas wordt uitgereikt op basis van het inkomen.