Persoonlijk Assistentie Budget - PAB

Wat is het?

Een Persoonlijk Assistentie Budget of PAB is een som geld dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) toekent aan personen met een handicap die in hun thuissituatie willen blijven wonen of die een instelling willen verlaten en thuis willen gaan wonen. Hoeveel het PAB bedraagt, hangt af van de nood aan assistentie. Het PAB varieert van 9.788,51 tot maximaal 45.679,71 euro per jaar (2017). Met het budget kan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger (=budgethouder) zelf zijn assistentiebehoeften invullen.

Assistenten kunnen praktische, inhoudelijke en organisatorische hulp bieden op verschillende domeinen: huishouden, verzorging, verplaatsing, dagactiviteiten en ondersteuning van de ouders en andere betrokkenen (bv. aanvaarding handicap, opbouw sociaal netwerk, toekomstplanning, …). Assistentie op school en het werk mogen enkel praktisch of organisatorisch zijn.

Je kan door een zorgconsulent of een budgethoudersvereniging bijgestaan worden. Een zorgconsulent kan samen met de budgethouder een assistentieplan opstellen en de uitvoering van dit assistentieplan opvolgen. Een budgethoudersvereniging kan je bij alle aspecten van de ondersteuning tot maatschappelijke integratie en participatie ondersteunen. Je kan er met al jouw vragen over PAB terecht.

Voor wie?

Sinds 1 april 2016 kunnen enkel nog minderjarigen een PAB aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Meerderjarigen die intensieve ondersteuning willen krijgen, kunnen sinds 1 april 2016 een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.

Minderjarigen die al een PAB hebben, behouden hun PAB. Voor hen verandert er niets.

Meerderjarigen die al een PAB hebben, behouden hun PAB. Voor hen worden overgangsmaatregelen voorzien in het kader van een overstap naar een Persoonsvolgend Budget.

Hoe aanmelden?

STAP 1: Contactpersoon-aanmelder zoeken
Je kan zelf geen aanvraag bij de ITP indienen. Neem contact op met een Multidisciplinair Team (MDT) die erkend is door het Agentschap Jongerenwelzijn. De contactgegevens van alle MDT’s: klik hier 

STAP 2: Aanmeldingsformulier indienen
Vul het formulier Aanmeldingsdocument (A-document)' in samen met jouw contactpersoon-aanmelder. Jouw contactpersoon-aanmelder zal dit formulier samen met de nodige documenten, bezorgen aan de Intersectorale Toeganspoort (ITP)

STAP 3: Indicatiestellingsverslag
Een dossierbeheerder van het Team Indicatiestelling onderzoekt de ondersteuningsvraag en de situatie van de minderjarige en bepaalt welke ondersteuning er nodig is.

STAP 4: Jeugdhulpverleningsvoorstel
Team Jeugdhulpregie maakt een jeugdhulpverleningsvoorstel. De jeugdhulpregisseur duidt de persoon/dienst aan die de hulpverlening zal uitvoeren. Deze hulpverlener zal een dossier indienen bij de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie als er budget is voorzien voor toekenning van een PAB.

Heb je al een PAB-aanvraag gedaan?
Dan blijft je PAB-aanvraag gewoon doorlopen bij ITP. Neem contact op met je contactpersoon-aanmelder als je vragen hebt over de stand van zaken van je PAB-aanvraag.

 

  • Bereid je voor op het bezoek van een MDT. Probeer bijvoorbeeld het inschalingverslag zelf in te vullen. Noteer alles op papier. Bedenk ook wat er zou gebeuren indien de ondersteuning of de vertrouwensfiguren zouden wegvallen.
  • Laat je bijstaan door een bijstandsorganisatie