Multifunctioneel Centrum – MFC

Wat is het?


Een multifunctioneel centrum (MFC) voegt verschillende soorten dienstverlening samen - internaat, semi-internaat, soms ook het oriëntatie- en behandelingscentrum - om mensen met een handicap een flexibele zorg op maat aan te bieden.


Begeleiding

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van je kind: individuele ondersteuning tijdens activiteiten, ondersteuning bij een doktersconsult of opnames, individuele trainingsprogramma’s in functie van bv. zelfredzaamheid, sociale zelfredzaamheid, psycho-educatie, seksuele opvoeding, communicatieve en sociale vaardigheden, …

Begeleiding omvat tevens ondersteuning van ouders: opvoedingsondersteuning, leren omgaan met de beperking van je kind, stimuleren van de ontwikkeling van je kind, …


De begeleiding kan ook gericht zijn op de integratie van je kind in een sportclub, een jeugdbeweging, …

De begeleiding gebeurt aan huis of op een afgesproken plaats door middel van individuele gesprekken of groepssessies.


Dagopvang

Twee vormen van dagopvang:

  • schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de minderjarigen naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het MFC.
  • schoolvervangende dagopvang of dagbesteding: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de minderjarigen een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de minderjarigen die vrijgesteld zijn van leerplicht als voor minderjarigen die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan (bv. tijdelijk geschorste leerlingen).

Tijdens de dagopvang kan je kind ook gebruik maken van diverse vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidtraining, …).
Om het juiste aanbod te kennen, neem je best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze.


Verblijf

In een MFC kan overnacht worden met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden met ontbijt en avonduren.

Het aantal nachten dat de minderjarige blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven op zeven dagen zijn, maar ook minder. Ook tijdens de vakanties is verblijf mogelijk.


Diagnostiek en intensieve behandeling

Er zijn een aantal multifunctionele centra die meer duidelijkheid kunnen scheppen over de precieze aard van een handicap. Die centra richten zich vooral tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap.
Via intensieve observatie (max. 12 maanden) wil men tot een diagnose komen. Vervolgens kan er met de behandeling (max. 24 maanden) gestart worden of word je doorverwezen naar een gepaste zorgaanbieder.

Afhankelijk van de vraagstelling en noden kunnen de verschillende vormen van ondersteuning gecombineerd worden.

Voor wie?


Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning.

Hoe aanmelden?


Je kan bij een MFC naar keuze aanmelden. Een maatschappelijk werker van de dienst kan je helpen bij de aanvraagprocedure. Je hebt immers een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig. Voor een registratie op de ITP kan je ook bij andere organisaties terecht (CLB, MDT’s, alle zorgaanbieders Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en Niet RechtstreeksToegankelijke Hulp, …).


Voor dringende situaties kan je via een aparte procedure beroep doen op een aantal tijdelijke maatregelen zoals opname via een Crisisnetwerk (neem hiervoor contact op met je contact-aanmelder of andere hulpverlener zoals jouw huisarts) of via RTH (neem hiervoor contact op met een MFC naar keuze).