Integratietegemoetkoming

Wat is het?

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten. Een integratietegemoetkoming helpt om deze kosten te dragen. Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt gekeken naar de graad van de zelfredzaamheid en de inkomsten van het huishouden van de persoon met de handicap.

De integratietegemoetkoming is cumuleerbaar met een inkomensvervangende tegemoetkoming. Ze worden afzonderlijk geëvalueerd.

Voor wie?

Voorwaarden:

  • Minstens 18 jaar maar nog geen 65 jaar.
  • Belg zijn of gelijkgestelde.
  • Hoofdverblijfplaats in België.
  • Als gevolg van de handicap beperking in de zelfredzaamheid ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken: verplaatsing, eten klaarmaken, verzorging en aankleden, onderhoud woning, huishoudtaken, gevaren inschatten en vermijden, spreken en contacten met anderen onderhouden.

Ook als je in een voorziening voor personen met een handicap verblijft kan je recht hebben op een integratietegemoetkoming. Je ontvangt dan wel maar een deel van de integratietegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Breng je behandelende arts op de hoogte dat je een aanvraag wil indienen. Men zal informatie bij je arts of specialist opvragen om je handicap te evalueren.

Indien je nog geen zorgtoeslag ontvangt kan je kan online een aanvraag indienen en dit ten vroegste de maand die volgt op de 17de verjaardag. Je logt in met een e-ID en je pincode.
Via deze link vind je een handleiding voor het gebruik van My Handicap.

Meer uitleg over de aanvraagprocedure: klik hier

Je kan hulp krijgen bij het indienen van je aanvraag. Ga hiervoor naar je ziekenfonds, gemeente, OCMW of sociaal huis.

Automatische opstart van de aanvraag
Kinderen die een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood (vroegere ‘bijkomende kinderbijslag’) ontvangen, zullen niet langer zelf een aanvraag moeten doen. Dit onderzoek wordt voortaan automatisch opgestart. 

Goed om weten: niet iedereen met een zorgtoeslag kan een erkenning voor een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT) krijgen. Het criterium ‘belasting van de omgeving’ is niet aanwezig in de beoordeling IVT/IT, wat ervoor kan zorgen dat het minimum van 7 punten niet gescoord wordt. Een automatisch onderzoek leidt niet automatisch tot een 'recht' op IVT/IT.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Contactgegevens: klik hier

Hulp nodig?

Je kan voor informatie en advies terecht bij maatschappelijke diensten van het OCMW, dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds.