Graduaatsopleiding

Wat is het?

Vanaf 2019-2020 spreken we niet langer over HBO5 opleidingen maar over graduaatsopleidingen. Uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. Dit wordt nog steeds HBO5-Verpleegkunde genoemd.

De opleidingen bereiden je voor op een beroep, en zijn gericht op de doorstroom naar hoger onderwijs. Het niveau van de opleidingen is hoger dan in het secundair onderwijs, maar lager dan in een professionele bacheloropleiding. Je kan er verschillende opleidingen volgen binnen volgende studiegebieden:

Je zal je diploma van gegradueerde kunnen behalen in een opleiding binnen één van volgende studiegebieden:

 • Architectuur
 • Audiovisuele en beeldende kunst (enkel aan een School of Arts)
 • Biotechniek
 • Gezondheidszorg
 • Gecombineerde studiegebieden (= studierichtingen die in meer dan 1 studiegebied ondergebracht worden)
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Industriële wetenschappen en technologie
 • Muziek en podiumkunsten (enkel aan een School of Arts)
 • Nautische wetenschappen (enkel aan de Hogere Zeevaartschool)
 • Onderwijs
 • Sociaal-agogisch werk


Niet alle graduaatsopleidingen zullen al vanaf het academiejaar 2019-2020 worden aangeboden. In de toekomst zullen er steeds meer worden aangevraagd en erkend.

Binnen de studiegebieden kan je kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen. Deze zullen worden aangeboden door hogescholen in plaats van centra voor volwassenenonderwijs (CVO). De leerplek kan omwille van praktische redenen, nog steeds een CVO zijn. Er is 1 uitzondering: de opleiding hbo5 Verpleegkunde volg je in een school voor voltijds secundair onderwijs.

Voor wie?

Om te mogen starten in het Hoger Beroepsonderwijs moet je minimum 18 jaar zijn en moet je over 1 van de volgende studiebewijzen beschikken:

 • studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad Secundair Onderwijs, minstens 3 jaar geleden behaald en dit om een zekere ‘rijpheid’ van de cursist te garanderen
 • diploma van het secundair onderwijs
 • certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of het hoger beroepsonderwijs
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, bachelor of master
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's.

Indien je niet over één van de vorige studiebewijzen beschikt, kan je een toelatingsproef afleggen. Deze gaat na of je over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om de studie aan te vatten. De proef wordt georganiseerd door het centrum voor volwassenonderwijs en dit uiterlijk de 5de dag voor het einde van de inschrijfperiode.

Hoe aanmelden?

Je zoekt hogeschool die de opleiding aanbiedt en daar kan je inschrijven.