Basisaanbod in het buitengewoon onderwijs

Wat is het?

Met het M-decreet zijn het type 1 (licht verstandelijke beperking), type 8 (ernstige leerstoornissen) en BuSO opleidingsvorm 3, type 1 vervangen door het type ‘basisaanbod’. Dit type is niet langer gekoppeld aan een bepaalde diagnose. Het basisaanbod is bedoeld voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Daarenboven is het aantoonbaar dat in het gewone onderwijs de aanpassingen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn opdat de leerling het gemeenschappelijk leerprogramma kan volgen. Het CLB moet herkennen dat een gewone school de leerling niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

Het verslag opgemaakt door het CLB voor dit type is maximaal 2 jaar geldig. Het kind legt gedurende 2 schooljaren een individueel traject af. Na 2 schooljaren wordt bekeken of de leerling terug kan naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school en het CLB dit geen haalbare kaart vinden, wordt een vervolgtraject bepaald. Bij een overgang naar het gewone onderwijs ondersteunen de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB de zoektocht naar een passende school.

Het type basisaanbod wordt aangeboden in het buitengewoon lager onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3.

Voor wie?

Voor leerlingen waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs ontoereikend zijn om leervorderingen te maken.

Een specifieke diagnose is geen vereiste. De leerling kan problemen hebben op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, motoriek, concentratie, … Andere factoren kunnen ook een rol spelen, zoals faalangst, stress, negatief zelfbeeld, …

Hoe aanmelden?

Je kan je kind niet rechtstreeks inschrijven voor het type basisaanbod. Neem contact op met het CLB van de huidige school van je kind.

Voor toelating tot het buitengewoon onderwijs is een verslag afgeleverd door het CLB vereist.

Ministerie Onderwijs en Vorming

Vestigingsplaatsen buitengewoon basisonderwijs met type basisaanbod zoeken: klik hier

Vestigingsplaatsen buitengewoon secundair onderwijs met type basisaanbod: klik hier