Mijn kind is uit een dagcentrum/woonvoorziening uitgesloten. Wat zijn mijn rechten?

Bij de opname is er een proefperiode voorzien. De duur van de proefperiode varieert van 3 tot 6 maanden.

Uitsluiting of het beëindigen van een begeleidingsovereenkomst is mogelijk. De voorwaarden tot uitsluiting of ontslag staan beschreven in het charter van collectieve rechten en plichten (ook gekend als ‘reglement van orde’). Dit charter wordt toegevoegd aan de overeenkomst die men ondertekent bij aanvang van een opname of proefperiode in de woonvoorziening. In het charter van rechten en plichten staat tevens beschreven hoe je zelf bemerkingen, suggesties of klachten kan formuleren.

Een begeleidingsovereenkomst kan bijvoorbeeld onderbroken worden omdat het ondersteuningsaanbod niet aansluit bij de ondersteuningsnood van de cliënt of omdat de gebruiker niet blijkt te behoren tot de doelgroep.

Ook de gebruiker kan de overeenkomst opzeggen. In het charter van collectieve rechten en plichten kan je de opzegtermijn tijdens en na de proefperiode raadplegen.

Klacht indienen

Wil je een klacht indienen over het ontslag door een dienst of voorziening dan richt je deze aan interne klachtencommissie van de voorziening. De commissie moet dan met een onafhankelijke bemiddelaar uitgebreid worden. Wanneer je de klacht met betrekking tot het ontslag ingediend hebt dan wordt de opzegtermijn geschorst voor de duur van de bemiddeling.

Indien de afhandeling van de klacht door de interne klachtencommissie geen voldoening geeft dan kan je schrijven naar de Klachtendienst van het VAPH (Contactgegevens: klik hier). Deze gaat na of de voorziening al dan niet de reglementering heeft nageleefd. Je ontvangt binnen de 45 dagen de eindconclusie.

Ben je niet tevreden over de behandeling van de klacht door de Klachtendienst van het VAPH of door het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dan kan je schrijven naar de Vlaamse Ombudsdienst. Deze dienst gaat na of jouw klacht correct werd behandeld. Je ontvangt binnen de 45 kalenderdag hun conclusie.

Informatie en advies

Als je lid bent van een gebruikersvereniging kan je er terecht voor informatie en advies. Volgende gebruikersverenigingen geven sociaal-juridische bijstand:

Vergeet niet

Indien je een klacht indient bij het VAPH wegens ontslag uit een voorziening dan zal het VAPH de klacht aan het agentschap Inspectie Welzijn overmaken. Het agentschap gaat na of de regels met betrekking tot het ontslag (zoals beschreven in het charter van collectieve rechten en plichten’) werden gevolgd door de voorziening. Indien de voorziening een fout maakte dan zal het agentschap hen hierop terecht wijzen en erop toezien dat de voorziening de ontslagprocedure nauwgezet toepast